eng rus arm
Գլխավոր Գործատուներին Աշխատանքի որոնում Թափուր աշխատատեղեր Տեղեկատվություն Տեղեկատվություն Հետադարձ կապ
Այսօր : 04.07.2020

 
Tanger
   Մեր նորությունները

 
2005 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ “ػͳѳë³ÏÝ»ñÇ ÏñÃáõÃÛáõÝ ¨ áõëáõÙݳéáõÃÛáõÝ áÕç ÏÛ³ÝùÇ ÁÝóóùáõٔ (www.mku.am) ³ëëáódzódzÝػͳѳë³ÏÝ»ñÇ ÎñÃáõÃÛá³Ý ºíñáå³Ï³Ý ²ëáódzódzÛǔ ³Ý¹³Ù ¿
 

2005 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ “ػͳѳë³ÏÝ»ñÇ ÏñÃáõÃÛáõÝ ¨ áõëáõÙݳéáõÃÛáõÝ áÕç ÏÛ³ÝùÇ ÁÝóóùáõÙ” (www.mku.am) ³ëëáódzódzÝ, áñÇ ÑÇÙݳ¹ÇñÝ»ñÇó ¿ Ù»ñ ïÝûñ»Ý ܳݳ лñáõÝÇÝ, ¹³ñó³í “ػͳѳë³ÏÝ»ñÇ ÎñÃáõÃÛá³Ý ºíñáå³Ï³Ý ²ëáódzódzÛÇ” ³Ý¹³Ù:

 
26.07.2006
gugoco.com
Designed by
Fluger Web studio

Մեր մասին | Գործատուներին | Աշխատանքի որոնում | Թափուր | Նորություններ
Աշխատանքային պայմանագիր | Ռեզյումեի ձև | Արժե իմանալ | Մեր հասցեն | Գլխավոր