eng rus arm
Գլխավոր Գործատուներին Աշխատանքի որոնում Թափուր աշխատատեղեր Տեղեկատվություն Տեղեկատվություն Հետադարձ կապ
Այսօր : 04.07.2020

 
Tanger
   Մեր նորությունները

 
¶áñͳïáõÝ»ñÇÝ` Ýáñ ͳé³ÛáõÃÛáõÝ` ²ÝÓݳϳ½ÙÇ í³ñÓ³&
 

سÝñ³Ù³ëÝ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »Ýù Ýáñ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏ`²áõÃëó‎ýÇ· (Outstaffing), ²áõÃëáñëÇÝ· (Outsourcing) ¨ γ¹ñ³ÛÇÝ ÉǽÇÝ· (Staff Leasing), áñáÝù ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ Ù»ñ ·áñͳϳÉáõÃÛáõÝÁ: ¸ñ³Ýù ï³ñµ»ñ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý` ³ÝÓݳϳ½ÙÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ï³ñ×³ï¨ Ï³Ù »ñϳñ³ï¨ ¨ ³ÝÓݳϳ½ÙÇ Ñ³Ýáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³ëïÇù³óáõó³ÏÇó: ²Ûë ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë ջϳí³ñÇÝ ³í»ÉÇ ×ÏáõÝ û·ï³·áñÍ»É Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÝ áõ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ÷á˳ÝóáõÙ ¿ “î³ÝÅ»é” ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å ëï³ÝÓÝí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ: ²Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ ·áñͳïáõÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý Ó¨³Ï»ñåÝáõÙ »Ý “î³ÝÅ»é” ·áñͳϳÉáõÃÛáõÝáõÙ: áñͳïáõÝ ¹ÇÙáõÙ ¿ ³Ûë ͳé³ÛáõÃÛ³ÝÁ »Ã».1- ²ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ü»ñϳ۳óáõóãáõÃÛáõÝáõ٠ϳ٠µ³Å³ÝÙáõÝùáõÙ ³ß˳ï³ï»Õ»ñÁÇ ù³Ý³ÏÁ ë³Ñٳݳ÷³Ï ¿, 2- äɳݳíáõñíáõÙ ¿ ѳëïÇùÝ»ñÇ Ïñ׳ïáõÙ ³é³Ýó ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Ïñ׳ïÙ³Ý, 3- áñͳïáõÝ ëÏëáõÙ ¿ Çñ µÇ½Ý»ëÁ г۳ëï³ÝáõÙ ³é³Ýó ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý, 4- γ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ Ý»ñ·ñ³í»É ųٳݳϳíáñ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ÇÝã-áñ åñáÛ»ÏïÇ Ñ³ÝÙ³ñ, 5- ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÷á˳ñÇÝ»É ³ñÓ³Ïáõñ¹ ·Ý³ó³Í (ûñÇݳÏ` »ñϳñ³ï¨ ³ñÓ³Ïáõñ¹ »ñ»Ë³ áõݻݳÉáõ ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùµ) ³ß˳ïáÕÇÝ, 6- γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ó³ÝϳÝáõÙ ¿ Ýí³½»óÝ»É Ï³¹ñ³ÛÇÝ ¨ ³ß˳ï³í³ñÓÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý ¨ í׳ñÙ³Ý Ñ»ï ѳßí³éÙ³Ý ³¹ÙÇÝÇëïñ³ïÇí ͳËë»ñÁ: ²ÛëåÇëáí Ù»ñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ áñå»ë ý‎áñÙ³É ·áñͳïáõ áõñÇß Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ í»ñóÝáõÙ ¿ Çñ íñ³ ųٳݳϳíáñ ³ÝÓݳϳ½ÙÇ Ñ³Ý¹»å ³ÙµáÕç Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ¨ ‎ýÇݳÝë³Ï³Ý å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝÁ: гïϳå»ë` -³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÏÝùáõ٠ѳٳӳÛÝ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý, -³ß˳ïáÕÇ Ó¨³Ï»ñåáõÙ “î³ÝÅ»é”-Ç Ñ³ëïÇù³óáõó³ÏáõÙ, -ϳ¹ñ³ÛÇÝ ·áñͳí³ñáõÃÛ³Ý í³ñáõ٠ѳٳӳÛÝ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý; -³ß˳ï³í³ñÓÇ, ѳñÏ»ñÇ ¨ ·³ÝÓáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏáõÙ ¨ í׳ñáõ٠ѳٳӳÛÝ ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý,-²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³¹³ñ»óáõÙ: ä³ñµ»ñ³Ï³Ý ٻݻçÙ»ÝÃÇ ï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ²áõÃëó‎ýÇÝ·Á ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ áñå»ë ³¹ÙÇÝÇëïñ³ïÇí ͳËë»ñÇ ¨ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ éÇëÏÇ Ýí³½»óÙ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³: ´³ÝÁ Ýñ³ÝáõÙ ¿, áñ ÇÝãù³Ý ³í»ÉÇ ß³ï ¿ ϳ½Ù³Ï»åáõÃÛáõÝÁ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝáõÙ ÙáïÇí³ódzÛÇÝ ¨ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, ³ÛÝù³Ý ³í»ÉÇÝ »Ý ³ÝÓݳϳ½ÙÇ áõëáõóÙ³Ý, ÏáÙå»Ýë³óÇáÝ ÷³Ã»ÃÝ»ñÇ, ϳ¹ñ³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉ Í³Ëë»ñÁ: ÆëÏ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ Ù»ç Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ³í»É³óÝ»Éáõ Ñ»ï Ù»Ï ï»½ ³×áõÙ ¿ ¨ éÇëÏÁ ϳåí³Í ³Û¹ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ»é: úñÇݳÏ` ϳñ¨áñ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËáõÙÁ Ùñó³ÏÇóÝ»ñÇ Ùáï, ¹³ï³ñ³Ýáí ÉáõÍíáÕ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ í»×»ñÇ Í³·áõÙ: ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ¹áõñë ѳÝáõÙÁ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÇó »Ýó¹ñáõÙ ¿, áñ “³áõÃëóýÇÝ‎·Û³Ý” ³ß˳ïáÕÝ»ñÁ áõÝ»Ý »ñÏáõ ·áñͳïáõ` Ù»ÏÁ ÷³ëï³óÇ, áõÙ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÝ ¿ ݳ ϳï³ñáõÙ, ¨ ‎ýáñÙ³É ·áñͳϳÉáõÃÛáõÝ, áñÁ ѳٳï»ÕáõÙ ¿ ѳßí³å³ÑáõÃÛ³Ý ¨ ϳ¹ñ»ñÇ µ³ÅÝÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ: ²áõÃëóý‎Ý·Ç ·É˳íáñ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ» ³ÛÝ, áñ é»³É ·áñͳïáõÝ Ï³ñá½³ÝáõÙ ¿ ûå»ñ³ïÇí Ï»ñåáí ϳé³í³ñ»É (³í»É³óÝ»É Ï³Ù Ýí³½»óÝ»É) ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ß˳ïá½Ý»ñÇ ÷³ëï³óÇ ù³Ý³ÏÁ, ã÷áË»Éáí ѳëïÇù³ÛÇÝ ³ÝÓݳϳ½ÙÇ ù³Ý³ÏÁ: ²áõÃëó‎ýÇ·Ç Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ ϳñáÕ ¿ ·ñ³íÇã ÉÇÝ»É Ñ»ï¨Û³É ëå³éÙ³Ý ËÙµ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` 1. Êáßáñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝÁ áñå»ë ϳÝáÝ áõÝ»Ý ë³Ñٳݳ÷³Ï ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ѳëïÇùÝ»ñ ¨ µÛáõç» Ñëï³Ï ³¹ÙÇÝÇëïñ³ïÇí ͳËë»ñÇ Ï³éáõÛóáí: ²áõÃëó‎ýÇÝ·Á ï³ÉÇë ¿ Çñ»Ýó Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ûñÇݳÏ` í³ñÓ»É ³ÝÑñ³Å»ßï ³ß˳ïáõÅ ÁÝóóÇÏ ËݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, Ó¨³Ï»ñå»Éáí ³ß˳ï³í³ñÓÇ Í³ËëÁ áñå»ë Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ: 2. î»Õ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³ñ¹ ϳ½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ϳéáõóí³óùáí ¨ Ñëï³Ï µÛáõç»ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áí, ÝáõÛÝ å³ï׳éáí ÇÝãå»ë 1-áõÙ`ë³Ñٳݳ÷³Ï ѳëïÇùÝ»ñ ¨ µÛáõç»: Êáßáñ ÏáÝ·ÉáÙ»ñ³ïÇ µÛáõç»ï³ÛÇÝ Ï³é³í³ñáõÙÁ áñå»ë ϳÝáÝ ËóÝáõÙ ¿ ³ß˳ï³ÝùÇ µÛáõñáÏñ³ï³óáõÙÁ: ´Ç½Ý»ë ó³ÝóÇ ³é³ÝÓÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ ë³Ñٳݳ÷³Ïí³Í »Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ Ù³ÝÇåáõÉdzódzÛÇ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ÇÝãÇ Ñ³ßíÇÝ ¿É ϳÝ˳ï»ë»ÉÇ ¿ ¹³éÝáõÙý‎ÇݳÝë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÁ: 3. ì»ñ³Ï³½Ù³íáñÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ ·ïÝíáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ºÃ» ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³½Ù³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ áõ½»Ý³ Ï»ÝïñáÝ³Ý³É Çñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µÇ½Ý»ëÇ íñ³ ²áõÃëóýÇÝ·Á ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ ²áõÃëáñëÇÝ·³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: ØÇ ÏáÕÙÇó ϳ¹ñ»ñÇ µ³ÅÇÝÁ ³½³ïíáõÙ ¿ ³í»Éáñ¹ ÃÕóµ³ÝáõÃÛáõÝÇó, ÙÛáõë Ïá½ÙÇó` µ³óíáõÙ »Ý Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁݹɳÛÝÙ³Ý` ³é³Ýó ϳ½ÙÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: ´áÉáñ ³Ûë ͳé³ÛáõÃÛáõÝÁ ëå³éáÕ ËÙµ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ²áõÃëó‎ýÇÝÇ·Á ï³ÉÇë ¿ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ³½³ïí»Éáõ ³ÝÓݳϳ½ÙÇ Ñ»ï ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ýí³½áõÙ ¿ áã ÙdzÛÝ ‎ýÇݳÝë³Ï³Ý, ³ÛÉ Ý³¨ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³¹ÙÇÝÇëïñ³ïÇí µ»éÁ, ÇëÏ ³ÝÓݳϳ½ÙÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ջϳí³ñÙ³Ý ÉͳÏÝ»ñÁ å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý: ²ÛëåÇëáí, ²áõÃëó‎ýÇ·Ç Í³é³ÛáõÃÛáõÝÇó û·ïíáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ` -ïÝï»ë»É ³ß˳ïáÕÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý ÷³Ã»ÃÇ Ù»ç ÙïÝáÕ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý, µÅßϳϳÝ, ëåáñï³-³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ; -ëï³Ý³É ѳñÏÙ³Ý ûåïÇÙǽ³óÙ³Ý Éñ³óáõóÇã Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ï³ñµ»ñ ѳñϳÛÇÝ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ; -ѳëÝ»É Ï³¹ñ³ÛÇÝ Õ»Ï³í³ñÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ Ýí³½»óÙ³Ý` ³ß˳ï³ÝùÇó ³½³ïÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ͳËë»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³ßíÇÝ: “î³ÝÅ»é” Ï³¹ñ³ÛÇÝ ·áñͳϳÉáõÃÛáõÝÁ Ù³ïáõóáõÙ ¿ ³Ûë ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý Ëáßáñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: Ðáõëáí »Ýù, áñ ï»Õ³Ï³Ý Ó»éݳñϳï»ñ»ñÇÝ ¹ñ³Ýù ÝáõÛÝå»ë ÏÑ»ï³ùñùñ»Ý:

 
25.01.2007
gugoco.com
Designed by
Fluger Web studio

Մեր մասին | Գործատուներին | Աշխատանքի որոնում | Թափուր | Նորություններ
Աշխատանքային պայմանագիր | Ռեզյումեի ձև | Արժե իմանալ | Մեր հասցեն | Գլխավոր