eng rus arm
Գլխավոր Գործատուներին Աշխատանքի որոնում Թափուր աշխատատեղեր Տեղեկատվություն Տեղեկատվություն Հետադարձ կապ
Այսօր : 02.07.2020

 
Tanger
   Մեր նորությունները

 
ÐÐ ²ß˳ï³ÝùÇ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ ¨ Ù³ëݳíáñ ϳ¹ñ³ÛÇÝ ·áñͳϳÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ
 

 2010 Ã. ³åñÇÉÇ 19-Ý Ï³Û³ó³í ÐÐ ²ß˳ï³ÝùÇ և ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ և Ù³ëݳíáñ ϳ¹ñ³ÛÇÝ ·áñͳϳÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ÙÇçև: øÝݳñÏíáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý, ³ß˳ï³ßáõϳÛÇ ËݹÇñÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñÁ:

 
23.04.2010
gugoco.com
Designed by
Fluger Web studio

Մեր մասին | Գործատուներին | Աշխատանքի որոնում | Թափուր | Նորություններ
Աշխատանքային պայմանագիր | Ռեզյումեի ձև | Արժե իմանալ | Մեր հասցեն | Գլխավոր