eng rus arm
Գլխավոր Գործատուներին Աշխատանքի որոնում Թափուր աշխատատեղեր Տեղեկատվություն Տեղեկատվություն Հետադարձ կապ
Այսօր : 02.07.2020

 
Tanger
   Մեր նորությունները

 
гñó³½ñáõÛóÝ»ñ ¼ÈØ-áõÙ /½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñáõÙ/:
 

 Մեր ընկերության տնօրեն` Նանա Հերունու հարցազրույցը "Արմինֆո" լրատվական գործակալության լրագրողին 18.02.2011-ից կարելի է ընթերցել այստեղ` http://www.finport.am/view-lang-rus-newsarticle-14474.html

Մեր ընկերության տնօրեն` Նանա Հերունու հարցազրույցը "7 օր" ինտերնետային թերթում 23.02.2011-ից կարելի է ընթերցել հետևյալ հասցեով` http://7or.am/am/news/view/17595/

 
23.02.2011
gugoco.com
Designed by
Fluger Web studio

Մեր մասին | Գործատուներին | Աշխատանքի որոնում | Թափուր | Նորություններ
Աշխատանքային պայմանագիր | Ռեզյումեի ձև | Արժե իմանալ | Մեր հասցեն | Գլխավոր