eng rus arm
Գլխավոր Գործատուներին Աշխատանքի որոնում Թափուր աշխատատեղեր Տեղեկատվություն Տեղեկատվություն Հետադարձ կապ
Այսօր : 19.11.2019

 
Tanger
   Մեր նորությունները

13.01.2010

2009 թ.օgոստոսի 26-ին Աշխատանքի միջազgային կազմակերպությունը (ԱՄԿ) և Հայաստանի gործատուների հանրապետական միությունը հրավիրեցին մեզ "Հարկադրանքի արժեքը" (աշխատաշուկայի ոլորտում հիմնարար սկզբունքների և իրավունքների մասին` համաձայն ԱՄԿ-ի Հռչակաgրի իրականացման մեխանիզմների ) gրքի շնորհանդեսին , խոսքը gնում է հարկադիր աշխատանքի մասին:


13.01.2010

Մայիսի 12, 2009թ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը (ԱՄԿ) ներկայացրեց "Հարկադրանքի արժեքը" զեկույցը`աշխատաշուկայի ոլորտում հիմնարար սկզբունքների և իրավունքների մասին` համաձայն ԱՄԿ-ի Հռչակագրի իրականացման մեխանիզմների: Խոսքը գնում է հարկադիր աշխատանքի մասին: Համաձայն զեկույցի աշխատողների նկատմամբ հարկադրանքի հնարավորության արժեքը տարեկան կազմում է 20 մլրդ ամերիկյան դոլար:


27.08.2009

Մեր ընկերությունը երբևիցե չի զբաղվել և չի զբաղվում արտասահմանում աշխատանքի տեղավորմամբ, բայց մեր մոտ դուք կարող եք ծանոթանալ Հայաստանից Ռուսաստան և Կիպրոս աշխատելու նպատակով մեկնողների համար տեղեկատվական ուղեցույցի հետ, որպեսզի կարողանալ պաշտպանվել տարբեր, անցանկալի բարդ իրավիճակներից, որոնք կարող են դարանոել այդ ճանապարհին:


01.04.2008

2008 թ. մարտի 25-ին կայացավ Միջազգային Աշխատանքի Կազմակերպության և Հայաստանի գործատուների Միության կողմից կազմակերպված սեմինար, որտեղ քննարկվում էին թրա‎ֆ‎իքնգին և Հայաստանի մասնավոր կադրային գործակալությունների իրավաբանական դաշտին վերաբերող հարցեր: Սեմինարին լիցենզավորման և ոլորտի ինքնակառավարման հարցերի վերաբերյալ ելույթ ունեցավ մեր տնօրենª Նանա Հերունին:


01.04.2008

Մեր ծառայությունից օգտվող գործատուների համար հնարավորություն է ընձեռվում արտահայտել իրենց տեսակետը ամենաակտուալ կադրային թեմաների վերաբերյալ, կիսվել իրենց փորձով "Генеральный директор" հեղինակավոր ամսագրի էջերում:


25.01.2007

سÝñ³Ù³ëÝ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »Ýù Ýáñ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó&


26.07.2006

2005 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ “ػͳѳë³ÏÝ»ñÇ ÏñÃáõÃÛáõÝ ¨ áõëáõÙݳéáõÃÛáõÝ áÕç ÏÛ³ÝùÇ ÁÝóóùáõÙ” (www.mku.am) ³ëëáódzódzÝ, áñÇ ÑÇÙݳ¹ÇñÇ ÑÇÙݳ¹ÇñÝ»ñÇó ¿ Ù»ñ ïÝûñ»Ý ܳݳ лñáõÝÇÝ, ¹³ñó³í “ػͳѳë³ÏÝ»ñÇ ÎñÃáõÃÛá³Ý ºíñáå³Ï³Ý ²ëáódzódzÛÇ” ³Ý¹³Ù:


15.03.2006

...


17.02.2006

...


08.02.2006
²åñÇÉÇ 26-Çó Ù³ÛÇëÇ 2-Á “ػͳѳë³ÏÝ»ñÇ ÏñÃáõÃÛáõÝ ¨ áõëáõÙݳéáõÃÛáõÝ áÕç ÏÛ³ÝùÇ ÁÝóóùáõٔ ³ëëáódzódzÝ, áñÇ ÑÇÙݳ¹ÇñÝ»ñÇó ¿ “î³ÝÅ»é” ñ»ùñáõÃÇÝ·³ÛÇÝ ·áñͳϳÉáõÃÛáõÝÁ, LOGOS EXPO Ï»ÝïñáÝÇ Ñ»ï ѳٳï»Õ, ϳ½Ù³Ï»ñå»óÇÝ “ÎñÃáõÃÛ³Ý ¨ ϳñÇ»ñ³ÛÇ ûñ»ñ”:

Pages:
gugoco.com
Designed by
Fluger Web studio

Մեր մասին | Գործատուներին | Աշխատանքի որոնում | Թափուր | Նորություններ
Աշխատանքային պայմանագիր | Ռեզյումեի ձև | Արժե իմանալ | Մեր հասցեն | Գլխավոր