eng rus arm
Գլխավոր Գործատուներին Աշխատանքի որոնում Թափուր աշխատատեղեր Տեղեկատվություն Տեղեկատվություն Հետադարձ կապ
Այսօր : 02.07.2020

 
Tanger
   Մեր նորությունները

26.07.2006

2005 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ “ػͳѳë³ÏÝ»ñÇ ÏñÃáõÃÛáõÝ ¨ áõëáõÙݳéáõÃÛáõÝ áÕç ÏÛ³ÝùÇ ÁÝóóùáõÙ” (www.mku.am) ³ëëáódzódzÝ, áñÇ ÑÇÙݳ¹ÇñÇ ÑÇÙݳ¹ÇñÝ»ñÇó ¿ Ù»ñ ïÝûñ»Ý ܳݳ лñáõÝÇÝ, ¹³ñó³í “ػͳѳë³ÏÝ»ñÇ ÎñÃáõÃÛá³Ý ºíñáå³Ï³Ý ²ëáódzódzÛÇ” ³Ý¹³Ù:


15.03.2006

...


17.02.2006

...


08.02.2006
²åñÇÉÇ 26-Çó Ù³ÛÇëÇ 2-Á “ػͳѳë³ÏÝ»ñÇ ÏñÃáõÃÛáõÝ ¨ áõëáõÙݳéáõÃÛáõÝ áÕç ÏÛ³ÝùÇ ÁÝóóùáõٔ ³ëëáódzódzÝ, áñÇ ÑÇÙݳ¹ÇñÝ»ñÇó ¿ “î³ÝÅ»é” ñ»ùñáõÃÇÝ·³ÛÇÝ ·áñͳϳÉáõÃÛáõÝÁ, LOGOS EXPO Ï»ÝïñáÝÇ Ñ»ï ѳٳï»Õ, ϳ½Ù³Ï»ñå»óÇÝ “ÎñÃáõÃÛ³Ý ¨ ϳñÇ»ñ³ÛÇ ûñ»ñ”:

05.01.2006
2005 Ãí³Ï³ÝÇ ë»åï»Ùµ»ñÇÝ §î³ÝÅ»é¦ Ï³¹ñ³ÛÇÝ ·áñͳϳÉáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓ³í §²ø貦 í³ñϳÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù: §²ø貦 ѳٳϳñ·Á – Ï»Ýïñáݳóí³Í ѳٳϳñ· ¿, áñÇ ÙÇçáóáí ²é¨ïñ³ÛÇÝ ì³ñϳÛÇÝ å³ïÙáõÃÛ³Ý êáõµÛ»ÏïÇ í»ñ³µ»ñÛ³É îíÛ³ÉÝ»ñÁ ѳí³ùíáõÙ, Ùß³ÏíáõÙ, å³Ñå³ÝíáõÙ

11.11.2005
§Samsung Electronics¦ , §ü³µ»éÉÇϦ ¨ "Janssen Silag" ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïí»ñÝ»ñÇ ÁÝóóùÇ Ù³ëÇÝ

11.11.2005
ÆÝãå»ë Ëáõë³÷»É ë˳ÉÝ»ñÇó 黽ÛáõÙ»Ý Ï³½Ù»Éáõ ÁÝóóùáõÙ

25.05.2005

Մաիսի 27-28 նկարիչների տան մասնաշենքում' տեղի ունեցած Ցուցահանդեսին մասնակցեց նաեվ Տանժեռ Կադրային գործակալությունը


01.03.2005
...

16.11.2004

Pages:
gugoco.com
Designed by
Fluger Web studio

Մեր մասին | Գործատուներին | Աշխատանքի որոնում | Թափուր | Նորություններ
Աշխատանքային պայմանագիր | Ռեզյումեի ձև | Արժե իմանալ | Մեր հասցեն | Գլխավոր