eng rus arm
Գլխավոր Գործատուներին Աշխատանքի որոնում Թափուր աշխատատեղեր Տեղեկատվություն Տեղեկատվություն Հետադարձ կապ
Այսօր : 12.11.2019

 
Tanger
   Մեր նորությունները

05.01.2006
2005 Ãí³Ï³ÝÇ ë»åï»Ùµ»ñÇÝ §î³ÝÅ»é¦ Ï³¹ñ³ÛÇÝ ·áñͳϳÉáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓ³í §²ø貦 í³ñϳÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù: §²ø貦 ѳٳϳñ·Á – Ï»Ýïñáݳóí³Í ѳٳϳñ· ¿, áñÇ ÙÇçáóáí ²é¨ïñ³ÛÇÝ ì³ñϳÛÇÝ å³ïÙáõÃÛ³Ý êáõµÛ»ÏïÇ í»ñ³µ»ñÛ³É îíÛ³ÉÝ»ñÁ ѳí³ùíáõÙ, Ùß³ÏíáõÙ, å³Ñå³ÝíáõÙ

11.11.2005
§Samsung Electronics¦ , §ü³µ»éÉÇϦ ¨ "Janssen Silag" ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïí»ñÝ»ñÇ ÁÝóóùÇ Ù³ëÇÝ

11.11.2005
ÆÝãå»ë Ëáõë³÷»É ë˳ÉÝ»ñÇó 黽ÛáõÙ»Ý Ï³½Ù»Éáõ ÁÝóóùáõÙ

25.05.2005

Մաիսի 27-28 նկարիչների տան մասնաշենքում' տեղի ունեցած Ցուցահանդեսին մասնակցեց նաեվ Տանժեռ Կադրային գործակալությունը


01.03.2005
...

16.11.2004

10.10.2004

30.09.2004

ԴԵԼՈՎՈՅ ԷՔՍՊՌԵՍ" թերթում տպագրված “Ցանց” աշխատանք փնտրողների համար” հոդվածը “Տանժեռ” կադրային գործակալությունը և “Վլադիմիր Դովգան” կադրային գործակալությունների միջազգային ցանցը (ԿԳՄՑ) պայմանագիր են կնքել համագործակցության մասին:


04.09.2004

“Գոլոս Արմենիի” 21.08.04 համարում “Ցանկություն լինի` համարում են “Տանժեռ” կադրային գործակալությունում” հոդվածը: Հայաստանում այսօր ամենաարդիականն է համարվում գործազրկության խնդիրը: Ազգային վիճագագրական ծառայության տվյալներով մեր երկրում գրանցված է 118,7 հազար մարդ, որոնք այս կամ այն պատճառներով աշխատանք չեն կարողանում գտնել:


03.09.2004
...

Pages:
gugoco.com
Designed by
Fluger Web studio

Մեր մասին | Գործատուներին | Աշխատանքի որոնում | Թափուր | Նորություններ
Աշխատանքային պայմանագիր | Ռեզյումեի ձև | Արժե իմանալ | Մեր հասցեն | Գլխավոր