eng rus arm
Գլխավոր Գործատուներին Աշխատանքի որոնում Թափուր աշխատատեղեր Տեղեկատվություն Տեղեկատվություն Հետադարձ կապ
Այսօր : 03.03.2015
´ÅßÏáõÃÛáõÝ
´Ç½Ý»ë, í³×³éù, Ù³ñù»ÃÇÝ·, ¹ÇëïñǵÛáõódz, Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, Ãá÷-ٻݻçÙ»Ýï
Ադմինիստրատիվ աշխատանք, ïÝï»ë³·գիտություն, Çñ³í³գիտ
ì³×³éáÕ, ËáñÑñ¹³ïáõ, ٻݻç»ñ, ·³ÝÓ³å³Ñ
¶ÇïáõÃÛáõÝ, ï»ËÝÇϳ, ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ì³ñáñ¹, ³é³ùÇã, µ³Ýíáñ, å³Ñ³Ï
ÆÝýáñÙ³óÇáÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ, Íñ³·ñ³íáñáõÙ, ¹Ç½³ÛÝ
´³Ýíáñ³Ï³Ý Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ
гßí³å³ÑáõÃÛáõÝ, ýÇݳÝëÝ»ñ, ³å³Ñáí³·ñáõÙ
²ÛÉ
Դասընթացներ և վարպետաց դասեր
Անմիջական գործատուների հայտարարություն&

   Թափուր աշխատատեղեր

Ստորև ներկայացված է Երևանում, Հայաստանում թափուր աշխատատեղերի ցանկը և նրանց նկարագրումը: Առաջարկում ենք ծանոթանալ ներկայացված թափուր աշխատատեղերի հետ, որոնք այս պահին արդիական են: Եթե ձեզ հետաքրքրեց թափուր աշխատատեղերից որևէ մեկը` ապա զանգահարեք մեզ:

պահանջվում են

Տեխնիկական աջակցման կենտրոնի ճարտարագետ համակարգիչների ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Տեխնիկական աջակցման կենտրոնի ճարտարագետ համակարգիչների ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Տեխնիկական աջակցման կենտրոնի ճարտարագետը  ենթարկվում է  սպասարկման կենտրոնի մենեջերին:

Պարտականությունները՝ պատասխանատու լինել օգտատերերի համակարգչային սարքավորումների, դրանք համալրող սարքերի, տեղեկատվական համակարգերի և ծրագրերի անխափան աշխատանքի համար, վերանորոգել, հետազոտել, պլանավորել, նախագծել, մշակել, ձևափոխել, գնահատել և ինտեգրել տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնիկական միջոցները և հարակից սարքավորումները, տեղադրել և սպասարկել անվտանգության համակարգերը, կարգավորել համակարգչային ցանցը:

Պահանջները՝ մինչև 45 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն (տեխնիկական) լեզուների իմացություն, Windows օպերացիոն համակարգի իմացություն, ծրագրի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն, առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում: Թիմում աշխատելու ունակություն, հաղորդակցման հմտություններ:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-18:00:

 

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 100000-200000 դրամ (հարցազրույցի արդյունքից ելնելով):
Software Developer
Software Developer JOB RESPONSIBILITIES: - Participate in software and database design; - Effectively communicate with management and team members; - Develop applications according to technical documentation; REQUIRED QUALIFICATIONS: - Bachelor degree in Computer Science - Good knowledge of OOP; - Good knowledge of C++ and SQL languages; - Basic knowledge of web technologies; - Problem solving skills; - Knowledge of Armenian and Russian languages.
Աշխատավարձ :  Competitive (from 100000 AMD)
Software Developer
JOB RESPONSIBILITIES: - Participate in software and database design; - Effectively communicate with management and team members; - Develop applications according to technical documentation; REQUIRED QUALIFICATIONS: - At least 2 years of work experience as a Software Developer; - At least 1 years of work experience with databases (Oracle or MS SQL Server); - Good knowledge of OOP; - Good knowledge of C++ and SQL languages; - Basic knowledge of web technologies; - Problem solving skills; - Knowledge of Armenian and Russian languages. Age: before 32 Male Desired Qualifications: - Knowledge of PL/SQL language; - Knowledge of banking system or accounting; - Knowledge of PHP,JSP and web services; - Knowledge of (X)HTML, CSS, JavaScript and XML; - Knowledge of English language.
Աշխատավարձ :  Competitive. (from 400000 AMD)


Designed by
Fluger Web studio

Մեր մասին | Գործատուներին | Աշխատանքի որոնում | Թափուր | Նորություններ
Աշխատանքային պայմանագիր | Ռեզյումեի ձև | Արժե իմանալ | Մեր հասցեն | Գլխավոր