eng rus arm
Գլխավոր Գործատուներին Աշխատանքի որոնում Թափուր աշխատատեղեր Տեղեկատվություն Տեղեկատվություն Հետադարձ կապ
Այսօր : 27.04.2015
´ÅßÏáõÃÛáõÝ
´Ç½Ý»ë, í³×³éù, Ù³ñù»ÃÇÝ·, ¹ÇëïñǵÛáõódz, Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, Ãá÷-ٻݻçÙ»Ýï
Ադմինիստրատիվ աշխատանք, ïÝï»ë³·գիտություն, Çñ³í³գիտ
ì³×³éáÕ, ËáñÑñ¹³ïáõ, ٻݻç»ñ, ·³ÝÓ³å³Ñ
¶ÇïáõÃÛáõÝ, ï»ËÝÇϳ, ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ
ì³ñáñ¹, ³é³ùÇã, µ³Ýíáñ, å³Ñ³Ï
ÆÝýáñÙ³óÇáÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ, Íñ³·ñ³íáñáõÙ, ¹Ç½³ÛÝ
´³Ýíáñ³Ï³Ý Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ
гßí³å³ÑáõÃÛáõÝ, ýÇݳÝëÝ»ñ, ³å³Ñáí³·ñáõÙ
²ÛÉ
Դասընթացներ և վարպետաց դասեր
Անմիջական գործատուների հայտարարություն&

   Թափուր աշխատատեղեր

Ստորև ներկայացված է Երևանում, Հայաստանում թափուր աշխատատեղերի ցանկը և նրանց նկարագրումը: Առաջարկում ենք ծանոթանալ ներկայացված թափուր աշխատատեղերի հետ, որոնք այս պահին արդիական են: Եթե ձեզ հետաքրքրեց թափուր աշխատատեղերից որևէ մեկը` ապա զանգահարեք մեզ:

պահանջվում են

Աշղեկ շինարարական ընկերությունում:

Աշղեկ շինարարական ընկերությունում՝ 

-Շինարարական հրապարակի աշղեկը իր գործունեության ընթացքում պետք է տիրապետի,

-Արտադրության համապատասխան ճյուղին վերաբերվող օրենսդրական և նորմատիվ իրավական ակտերին,

-Շինարարական արտադրության կազմակերպմանը և տեխնոլոգիային,

-Օբյեկտի արտադրա-տնտեսական աշխատանքների իրականացման ձևերին,

-Շինարարական աշխատանքների նախագծման ժամանակ աշխատանքների կազմակերպման պահանջներին,

-Շինարարության նորմերին ու կանոններին, նախագծա-հաշվարկային և այլ փաստաթղթերի մշակման և ձևակերպման կարգին,

-ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությանը, աշխատանքի պաշտպանության, անվտանգության, սանիտարական նորմերին և կանոններին,

-Աշխատանքային կանոնակարգին:

Պարտականությունները՝ 

-Համապատասխան գրաֆիկների համաձայն կազմել անհրաժեշտ աշխատուժի, նյութերի մեխանիզմներ, սարքերի սարքավորումների, տրանսպորտային միջոցների ցանկ և ներկայացնել անմիջական ղեկավարին:

-Ապահովել շինարարական աշխատանքների ժամանակին նախապատրաստումը (էլեկտրամատակարարում, ջերմամտակարարում, ժամանակավոր ճանապարհներ, պահեստներ, ցանկապատ և այլ անհրաժեշտ նախապատրաստություններ) շինարարական աշխատանքների անընդհատությունն ապահովելու համար:

-Կազմակերպել շին.մոնտաժային աշխատանքները, համաձայն նախագծային փաստաթղթերի:

-Ապահովել աշխատանքների կատարման անվտանգության և հակահրդեհային կանոնների իրացումը:

-Ապահովել աշխատանքների որակյալ ժամանակին կատարումը:

-Համակարգել և ապահովել; ենթակապալառուների անխափան և որակյալ աշխատանքները:

-Ապահովել ապրանքանյութական արժեքների անկորուստ և անվնաս պահպանումը:

-Ապահովել ֆինանսական և ապրանքանյութական արժեքների նորմատիվային սահմանված չափ ու քանակի ծախսումները (սահմանված ինքնարժեքը):

-Սահմանված կարգով կատարել ստացված ապրանքանյութական արժեքների ձևակերպում:

-Ապահովել աշխատանքային և տեխնոլոգիական կարգապահություն:

-Պարտադիր կարգով վերադասին տեղեկացնել շին. Հրապարակի տեղի ունեցած արտակարգ պատահարների, ձախողումների, վթարների վերաբերյալ և ձեռնարկել միջոցառումներ դրանց վերացման ուղղությամբ:

-Սահմանված կարգով պատասխանատվություն կրել իր մեղքով ապրանքանյութական արժեքների պակասորդների ավտոմեխանիզմների տրանսպորտի և այլ միջոցների, շինարարական սարքավորումների և գործիքների շարքից դուրս գալու կամ անպիտան դառնալու համար:

-Սահմանված կարգով իր միջանկյալ և վերջնական աշխատանքի արդյունքը հանձնել այդ նպատակով ձևավորված հանձնաժողովին բոլոր որակական և քանակական ցուցանիշներով:

-Տեղեկություններ ներկայացնել աշխատողների աշխատանքի ընդունման և ազատման վերաբերյալ:

-Ապահովել աշխատանքների ճկուն կազմակերպումը և բացակա աշխատողների փոխարինելիությունը:

-Կազմակերպել նոր աշխատողների որակավորման բարձրացման աշխատանքները:

Պահանջները՝ տղամարդ մինչև 50 տարեկան, բարձրագույն համապատասխան կրթություն, հայերեն և ռուսերեն լոզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝MS Office, AutoCad ծրագրի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն, առնվազն 5 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ: Աշխատանքային ժամերը 09:00-17:00: Դրույքաչափը՝ 300000 դրամ:


Աշխատավարձ :  ¸ñáõÛù³ã³÷Áª 300000 ¹ñ³Ù:
Տուր օպերատոր տուրիստական ընկերությունում:

Տուր օպերատոր տուրիստական ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ սպասարկել հաճախորդներին, վարել նամակագրություն, պատասխանել հեռախոսազանգերին, կապ հաստատել արտասահմանյան գործընկերների հետ:

Պահանջները՝ կին 23-35 տարեկան, հայերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, համապատասխան աշխատանքային փորձ:

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-19:00: 


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)` 70000 դրամ+%-ներ վաճառքից:
Ավիատոմսերի վաճառքի մենեջեր տուրիստական ընկերությունում:

Ավիատոմսերի վաճառքի մենեջեր տուրիստական ընկերությունում:

Պարտականությունները՝  ավիատոմսերի ամրագրում, հաճախորդների սպասարկում:

Պահանջները՝ կին 23-35 տարեկան, հայերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ Gabriel, Amadeus, համապատասխան աշխատանքային փորձ:

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-19:00:

 

Աշխատավարձ :   Աշխատավարձը (մաքուր)՝ սկսած 100000 դրամից (հարցազրույցի արդյունքից ելնելով):
Տնային տնտեսուհի

Տնային տնտեսուհի 

Պարտականությունները՝ պատրաստել կերակրատեսակներ և մշտապես մաքուր պահել խոհանոցը:

Պահանջները՝ կին մինչև 50 տարեկան, համապատասխան աշխատանքային փորձ: 


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր) օրը` 5000 դրամ:
Շեֆ-խոհարար ռեստորանային ցանցի համար:

Շեֆ-խոհարար  ռեստորանային ցանցի համար:

Պարտականությունները՝ վերահսկել և հետևել հացամթերքի և աղանդերի պատրաստման գործընթացը:

Պահանջները՝ տղամարդ 35-50 տարեկան, համապատասխան կրթություն, համապատասխան աշխատանքային փորձ, եվրոպական խոհանոցի իմացություն: 

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր) օրը՝ 15000 դրամ:
Վաճառող-խորհրդատու կահույքի սրահում:

Վաճառող-խորհրդատու կահույքի սրահում:

Պարտականությունները՝ հաճախորդների սպասարկում:

Պահանջները՝ կին 23-38 տարեկան, հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-19:00: Աշխատավարձը (մաքուր)՝ 140000 դրամ:
Ադմինիստրատոր մեծածախ առևտրով զբաղվող ընկերությունում:

Ադմինիստրատոր մեծածախ առևտրով զբաղվող ընկերությունում:

Պարտականությունները՝ վարել նամակագրություն և  բանակցություններ արտասահմանյան գործընկերների հետ, պատասխանել հեռախոսազանգերին:

Պահանջները՝ կին 25-45 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office: 

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-19:00: Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի: 


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը (մաքուր)` 100000 դրամ:
Բուժքույր ատամնաբուժարանում աշխատելու համար:

Բուժքույր ատամնաբուժարանում աշխատելու համար:

Պարտականությունները՝ կատարել ատամնաբույժի հանձնարարությունները:

Պահանջները՝ կին 20-30 տարեկան, համապատասխան մասնագիտական կրթություն, հայերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:00-19:00:


Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը՝ (մաքուր) 100000 դրամ:
Ռեգիոնալ մենեջեր արտասահմանյան ընկերության ներկայացուցչությունում

Ռեգիոնալ մենեջերարտասահմանյան ընկերության ներկայացուցչությունում:

Պարտականությունները՝ ցանցի զարգացում:

Պահանջները՝ կին 29-35 տարեկան, բարձրագույն կրթություն (մարքեթինգ/մենեջմենթ), հայերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային գիտելիքները՝ MS Office, առնվազն 5 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ , ինչպես նաև 2 տարվա ղեկավարման աշխատանքային փորձ: Ցանկալի է փորձ վաճառքի, մարքեթինգի ոլորտում, հրապարակային ելույթների և թրեյնինգների անց կացման փորձ:

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-19:00:

 

Աշխատավարձ :   Աշխատավարձը՝ (մաքուր) 200000 դրամ + բոնուսներ (մինչև 400000 դրամ միասին), հեռախոսակապի փոխհատուցում:
Վաճառքի բաժնի ղեկավար սննդամթերքի ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

Վաճառքի բաժնի ղեկավար սննդամթերքի ներմուծմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում:

 Պարտականությունները՝

-Վաճառքի բաժնի կառավարում և կազմակերպում,

-Վաճառքի իրացման վերահսկում,

-Մարքեթինգային ծրագրերի և կազմակերպության ապրանքատեսակների տեսականու ընդլայնման նախագծերի մշակում:

Պահանջները՝ տղամարդ 30-45 տարեկան, բարձրագույն կրթություն, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն, համակարգչային ծրագրերի գերազանց իմացություն՝ MS Office, 1C, վարորդական իրավունքի առկայություն, վաճառքի ոլորտում ղեկավարման աշխատանքային փորձ:

Աշխատանքային ժամերը՝ 09:30-18:30:

 

Աշխատավարձ :  Աշխատավարձը՝ (մաքուր) սկսած 300000 դրամից ( հարցազրույցի արդյունքից ելնելով):

Pages:

Designed by
Fluger Web studio

Մեր մասին | Գործատուներին | Աշխատանքի որոնում | Թափուր | Նորություններ
Աշխատանքային պայմանագիր | Ռեզյումեի ձև | Արժե իմանալ | Մեր հասցեն | Գլխավոր